Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์


 

          สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ จะต้องแจ้งความประสงค์

เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมฯ  กำหนด  เนื่องจากยังมีสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสมาชิกผู้สูงอายุ

หลายท่านตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์เลย    

อีกทั้งไม่เคยตรวจสอบว่าผู้ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

ดังนั้นเพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้กับทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้เสียชีวิต

เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกทั้งหลายได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของท่าน

ให้เป็นปัจจุบัน ....

 

* * * หมายเหตุ

        1. สมาชิกมาติดต่อขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมฯ

         2. เอกสารที่ใช้ประกอบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ มีดังนี้

              -  สำเนาบัตรประจำตัว และ สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง

              -  สำเนาบัตรประจำตัว และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถูกระบุสิทธิทุกคนพร้อมสำเนาถูกต้อง

        3. กรณีมิใช่ทายาททางสายโลหิต นำเอกสารที่พิสูจน์ในความสัมพันธ์เป็นบุคคลในครอบครัวหรือที่กฎหมายกำหนด 

            (หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม,หนังสือรับรองเป็นผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู) 

 

 

Untitled Document

นายสมศักดิ์ จักสาร
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,729 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     30 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     2 คน

ลาออก                         2  คน

ถึงแก่กรรมเดือน ม.ค.67 31 คน

เงินทุนสะสม 25,538,239.49 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2567

มกราคม

520 บาท / 26ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

620 บาท / 31 ราย

มีนาคม

500 บาท / 25 ราย

เมษายน

540 บาท / 27 ราย

พฤษภาคม

- บาท/- ราย

มิถุนายน

- บาท/- ราย

กรกฎาคม

- บาท/- ราย

สิงหาคม

- บาท/- ราย

กันยายน

- บาท/- ราย

ตุลาคม

- บาท/- ราย

พฤศจิกายน

- บาท/- ราย
ธันวาคม

- บาท/- ราย

      Line : ส.ส.นม.

ID Line  : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146