Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

สารจากนายกสมาคม


  

  สารจากนายกสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

------------------------------------

 

สวัสดีครับ  สมาชิก ส.ส.นม. ที่เคารพทุกท่าน
 
          กระผมดีใจ  ภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8  ร่วมกับพนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาทุกคน กระผมขอปวารณาตัวว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ  ซื่อสัตย์  เสียสละ  พัฒนาองค์กรให้มี         ความเจริญมั่นคง  โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินการ  คณะพนักงาน  คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ  ผู้ช่วยเหลืองาน  และผู้เกี่ยวข้องอื่น 
ด้วยความตระหนักในหน้าที่  เต็มใจ  ภูมิใจ  เน้นการบริการสมาชิกอย่างทั่วถึง  รวดเร็ว เป็นกันเอง  สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
 
          วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบ  โดยเฉพาะการรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวโรกาส    เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
 
          โอกาสนี้สมาคมฯ  ขอกราบขอบคุณท่าน ผอ.ทอง  วิริยะจารุ  เป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานที่ปรึกษา  และขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ข้อแนะนำ ทำให้ทีมงานมีกำลังใจในการดำเนินงานมาเป็นลำดับ
 
        ท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการตลอดไป
 

                     

             

    นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
        นายกสมาคม

 

 

 

 

 การบริหารงานสมาคมฯ  “ถูกต้อง บริการ มั่นคง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ"

Untitled Document

นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    21,476 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     85 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     5 คน

ลาออก                     12 คน

ถึงแก่กรรมเดือนก.พ.60 19 คน

เงินทุนสะสม  18,978,213.11 บาท

ข้อมูล  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2560

มกราคม
340 บาท/17ราย
กุมภาพันธ์
380 บาท/19ราย
มีนาคม
180 บาท/ 9ราย
เมษายน
220 บาท/ 11ราย
พฤษภาคม
 
มิถุนายน
 

กรกฎาคม

 

สิงหาคม
 
กันยายน
 
ตุลาคม
 
พฤศจิกาย
 
ธันวาคม
 

 

180 บาท/ 9ราย

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146