Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แบบใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

แบบใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกถูกให้พ้นสภาพอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์

แบบฟอร์มชำระเอง ฝากล่วงหน้า

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อ-สกุล

แบบฟอร์มโอนหักเงิน ณ ที่จ่ายบุคคลอื่น

แบบหนังสือมอบอำนาจ

แบบหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อมแนบเอกสาร

     -  คำขอใช้บริการ   2  ชุด

     -  สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด

     -  สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  2 ชุด

 

* * PDF File * *

Untitled Document

นายประมวล ทั่งกลาง
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,645 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     123 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     13 คน

ลาออก                         6 คน

ถึงแก่กรรมเดือนมิ.ย.65  25 คน

เงินทุนสะสม 21,733,000.51 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2565

มกราคม

680บาท/34ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

460 บาท/23ราย

มีนาคม

500 บาท/25ราย

เมษายน

520 บาท/26ราย

พฤษภาคม

460 บาท/23ราย

มิถุนายน

580 บาท/29ราย

กรกฎาคม

500 บาท/25ราย

สิงหาคม

420 บาท/21ราย

กันยายน

620 บาท/31ราย

ตุลาคม

 

พฤศจิกายน

 
ธันวาคม

 

      Line : ส.ส.นม.

 

ID Line 1 : sosonomo

ID Line 2 : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146