Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคม


คณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  

 

 ชุดที่ 12

 

 -----------------------------------------------------------

 

นายสมศักดิ์  จักสาร

นายกสมาคม

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต 1

โทร. 09-6451-9892

นายประสาทศิลป์  ฉิมนอก

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต 6

โทร. 08-1547-4276

นายนายจำรัส  บุญเชื่อง

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต2

โทร. 09-7339-4466

นายสมศักดิ์  ช่างไม้

กรรมการและเหรัญญิก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นม.เขต 1

โทร. 08-9848-4587

นายสิทธินันท์  ภูลายศรี

กรรมการและนายทะเบียน

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต 4

โทร. 06-5123-2236

นายเดชชาย  ฟอพิมาย

กรรมการ

ข้าราชการบำนาญ  สพป.นม.เขต7

โทร. 08-1266-0448

นายพรชัย  คมพยัคฆ์

กรรมการ

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต 5

โทร. 08-2869-7882

นายนิตพิมล  หาญชนะ

กรรมการ

ข้าราชการบำนาญ  สพป.นม.เขต 1

โทร. 08-3129-4144

นายณรงค์  บุญแถว

กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.นม.เขต 4

โทร. 08-1248-3012

นายอภิรัตน์  นาดี

กรรมการ

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสระครก  สพป.นม.เขต 6

โทร. 08-6245-8518

นายมานพ  จังหวัดกลาง

กรรมการ

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต 5

โทร. 08-5682-5147

นายไพศาล  ตากกระโทก

กรรมการ

ข้าราชการบำนาญ  สพป.นม.เขต 2

โทร. 08-3100-0544

นายอดุลย์  สังคะโลก

กรรมการ

ข้าราชการบำนาญ สพป.นม.เขต 7

โทร. 08-5017-3972

นายถิรายุ  ปิดตาละเพ

กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป.นม.เขต 3

โทร. 08-5768-8220

นายอุดม  สุภารี

กรรมการและเลขานุการ

ข้าราชการบำนาญ  สพป.นม.เขต 2

โทร. 08-1725-6659

   
 
 
 

 

 

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146