Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

*****ส.ส.นม. เปิดทำการทุกวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์***** โทร.044-211595, 044-211596
ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพแล้วประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่่ (อายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์)
ขอเชิญสมาชิก ส.ส.นม. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี * * NEW * *
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ประกาศวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
การชำระเงินสงเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อ-สกุล
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
การขอรับเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายการเรียเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2565

 

Untitled Document

นายประมวล ทั่งกลาง
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,791 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     76 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     9 คน

ลาออก                         2 คน

ถึงแก่กรรมเดือนส.ค.65  31 คน

เงินทุนสะสม 21,733,000.51 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน1 พฤษภาคม 2565

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2565

มกราคม

680บาท/34ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

460 บาท/23ราย

มีนาคม

500 บาท/25ราย

เมษายน

520 บาท/26ราย

พฤษภาคม

460 บาท/23ราย

มิถุนายน

580 บาท/29ราย

กรกฎาคม

500 บาท/25ราย

สิงหาคม

420 บาท/21ราย

กันยายน

620 บาท/31ราย

ตุลาคม

560 บาท/28ราย

พฤศจิกายน

640 บาท/32ราย
ธันวาคม

 

      Line : ส.ส.นม.

 

ID Line 1 : sosonomo

ID Line 2 : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 248277, 277135, 277146